• Fragtfri levering over 500
 • Levering fra 79.-
 • 2-4 dages levering
TIL BETALING
Ialt: 0,00 DKK

Lakseregler

2015


Følgende skal overholdes af såvel foreningsmedlemmer, dagkortkøbere og lodsejere:

 

1.      Der må kun hjemtages 1 laks pr. medlem, dagkortkøber og lodsejere i 2015. Fangstrapporten skal indsendes straks, og den præcise længde i cm skal oplyses ved indsendelse af fangstrapporten. Desuden skal af hensyn til NaturErhvervstyrelsen oplyses om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens køn, om den er finneklippet samt fangststed (zone).

 

2.      Indsendelse skal ske senest 4 dage efter fangsten! Indberetning af hjemtaget laks sker elektronisk på http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/.

 

3.      Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk. Der henstilles til at genudsatte laks håndteres så skånsomt som muligt. Indberetning af genudsatte laks sker elektronisk på http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/

 

4.      Husk mindstemål for laks er 40 cm.

Varde Å Sammenslutningen

 

 

1.      Laksen er fredet i hele Varde Å-Systemet, men Varde Å Sammenslutningen har af Fiskeridirektoratet fået tilladelse til hjemtagelse af 155 laks (A-kvote) i 2015. Kvoten er fordelt på 85 laks på 75 cm og derunder samt 70 laks på over 75 cm. Der skal senest meldes stop når der er hjemtaget 82 laks på 75 cm eller derunder og når der er hjemtaget 67 laks på over 75 cm.

 

A.    I 2015 er 9 laks på 75 cm og derunder samt 7 laks på over 75 cm reserveret til zonerne 3-5 (10 % af kvoten). Desuden er 4 9 laks på 75 cm og derunder samt 4 laks på over 75 cm reserveret til Nørholm Lystfiskerklub på deres del af zone 1.

 

2.      I 2015 er der desuden givet tilladelse til hjemtagelse af 5 laks (B-vand) fra de dele af Varde Å Systemet der ikke er omfattet af ovenstående (fx Linding Å, Holme Å, Ansager Å opstrøms opstemningen ved Ansager Mølle og Grindsted Å opstrøms Utoft dambrug). B-kvoten er ikke opdelt i laks over og under 75 cm.

B.    Laksestop for laks på B-kvoten, meldes når der er hjemtaget 4 laks.

 

3.      Varde Å er inddelt i flg. zoner:

A.    Zone 1 er fra Nørholm og til åens udløb i Vadehavet.

 

B.    Zone 2 er fra sammenløbet af Grindsted Å og Ansager Å til nedstrøms Nørholm.

C.   Zone 3 er Ansager Å fra Krogager Dambrug til sammenløbet med Grindsted Å.

 

D.   Zone 4 er Grindsted Å fra broen ved Morsbøl Skolevej til sammenløbet med Ansager Å.

 

E.    Zone 5 er Grindsted Å opstrøms broen ved Morsbøl Skolevej og Ansager Å opstrøms Krogager Dambrug.

F.    Zone 6 er Holme Å.

 

4.      Meldinger om laksestop på A-kvoten vil i 2015 ske på følgende vis:

Laksestop for laks ≤75cm (små laks):

A.    Der meldes stop for fangst af laks på Nørholm, når der er hjemtaget 4 laks.

 

B.    Der meldes stop for hjemtagelse af laks på zone 1-2, når der hjemtaget 76 laks på disse zoner (inkl. hjemtagne på Nørholm).

 

C.   Der meldes totalt stop for hjemtagelse af laks på zonerne 1-5, når der er hjemtaget 83 laks.

Laksestop for laks >75cm (store laks):

 

A.    Der meldes stop for fangst af laks på Nørholm, når der er hjemtaget 4 laks.

 

B.    Der meldes stop for hjemtagelse af laks på zone 1-2, når der hjemtaget 63 laks på disse zoner (inkl. hjemtagne på Nørholm).

C.   Der meldes totalt stop for hjemtagelse af laks på zonerne 1-5, når der er hjemtaget 67 laks.

 

5.      I perioden fra d. 16. april til og med d. 31. oktober 2015 må der hjemtages laks – forudsat, at der ikke er meldt stop for laksefiskeriet.

 

6.      Medlemmer, dagkortkøbere og lodsejere er, forud for udøvelse af fiskeri, forpligtet til at orientere sig om et evt. laksestop, hvilket bekendtgøres på Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside: www.varde-sportsfiskerforening.dk,  www.gsff.dk, www.fiskekortvest.dk, www.sportsfiskeren.dk og via dagspressen m.m.

7.      Hvem har tilladelse til hjemtagelse af laks:

 

A.    Medlemmer i foreninger, der er medlem af Varde Å Sammenslutningen.

B.    Fiskere, der har købt dagkort hos en af Varde Å Sammenslutningens foreninger.

 

C.   Lodsejere, der har udlejet fiskevand til en af de foreninger, der er medlem af Varde Å Sammenslutningen.

 

8.      Hvert medlem, dagkortkøber eller lodsejer må max. hjemtage 1 laks hvert år fra Varde Å-Systemet i ovennævnte periode – eller indtil der meldes stop for hjemtagelse af laks.

 

9.      Uanset, hvor mange dagkort den enkelte lystfisker måtte have købt i årets løb, må denne kun hjemtage 1 laks.

 

10.    Et medlemskab i en forening giver kun tilladelse til hjemtagelse af 1 laks – dette gælder også i forbindelse med et medlemskab, der måtte omfatte ægtefælle/samlever samt børn under 12 år.

 

11.    Man kan ikke ved en kombination af flere medlemskaber, køb af dagkort eller som lodsejer ”købe” rettighed til hjemtagelse af mere end 1 laks fra Varde Å-Systemet.

 

12.    Den, der har fanget laksen, har dermed også en personlig forpligtelse til at indberette fangsten eller evt. foretage genudsætning. Fangst af laks kan ikke ”overdrages” til anden person.

 

13.    Når man har hjemtaget 1 laks, skal evt. fangst af yderligere laks altid straks genudsættes – helst uden, at laksen tages op af vandet. Kan krogen ikke frigøres, klippes linen. Kravet om genudsætning er, uanset laksens tilstand, ufravigeligt, hvilket fremgår af Fiskeridirektoratets ordvalg om, at fredede fisk skal genudsættes ” så vidt muligt levende”.

 

14.    Vore lodsejere er omfattet af samme regler som lystfiskerne og må i alt også kun hjemtage 1 laks - uanset om denne evt. har mere end 1 lodsejerkort.

 

15.    Hjemtaget og genudsatte laks skal senest 4 dage efter fangst indrapporteres. Indrapporteringen sker elektronisk på http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/

 

16.    Hjemtages en død laks fundet ved/i åen skal denne indrapporteres og retten til hjemtagelse af 1 laks er dermed opbrugt.


 1. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser vil medføre karantæne i resten af indeværende sæson samt den kommende sæson og ved gentagen overtrædelse vil dette medføre karantæne på ubestemt tid

   

 2. Ved overtrædelse af de gældende bestemmelser er Varde Å Sammenslutningen forpligtiget til at foretage indberetning til Fiskeridirektoratet.

   

  Særlige regler gældende for fiskeri i 2015

   

  I 2015 er der som følge af bekendtgørelse nr. 1420 af 12. december 2013 ” Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb” nogle specifikke regler som skal overholdes.

   

  Reglerne er følgende


 • 2 stk. 6. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

 • 2 stk. 7. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.

   

 • 2 stk. 8. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 9, 2. pkt..

 • 2 stk. 9. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog

   

  må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

  § 2 stk. 10. Stk. 6-9 gælder ikke i søer, som er en del af vandsystemet.

   


Der er desværre ingen produkter tilknyttet denne varegruppe.
Klik her for vores mobilside